معرفي بزرگان/حضرت آيت الله مرحوم علامه حاج سيد علي آقا قاضى
از مهم‌ترين امور در سير اخلاقي و وادي تهذيب نفس، شناخت زندگي و سيرة راه‌رفتگان و سالکان، و اقتدا به روش آنان است. نشرية خلق به معرفي اين مردان الهي اهتمام ويژه‌ دارد و اين امر را از مهم‌ترين وظايف خود مي‌شمارد. در اين گفتار به اختصار از چهرة روحاني عالِم عامل و عارف واصل، مرحوم آيت اللهسيد علي قاضي تبريزي حکايت مي‌کنيم که از افتخارات حوزة نجف و بلکه تاريخ حوزة شيعي است.
عارف سترگ، مرحوم سيد على قاضى، در سيزدهم ماه ذي الحجة الحرام سال 1282ق در تبريز چشم به جهان گشود. او گوهري از درياي وجود سيد حسين قاضي و مرواريدي از صدف دامان دختر حاج ميرزا محسن قاضي بود.